Katastar
Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica. Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.
Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.

Zemljišne knjige
Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere.Geoportal DGU
Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Podaci, servisi i aplikacije objavljeni na Geoportalu DGU:

- Digitalna ortofoto karta
Digitalna ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000
- Hrvatska osnovna karta
Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilu 1:5000
- Topografska karta
Topografska karta (TK) u mjerilu 1:25000
- Digitalni katastarski plan
Katastarski plan u digitalnom obliku
- SRPJ
Središnji registar prostornih jedinica
- STGO
Stalne točke geodetske osnove
- Servisi i aplikacije
Popis svih objavljenih servisa i aplikacija

- Kontakt

NAPOMENA: Svi podaci koje je moguće pronaći na ovim stranicama su isključivo informativnog karaktera te autor stranica ni na koji način ne odgovara za moguću štetu nastalu njihovom primjenom.

Translate

Pretraži

Links